Regulamin

REGULAMIN

 

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej ‘Regulaminem’) określa w szczególności zasady korzystania ze strony internetowej www.allege.pl, zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), zasady ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Korzystanie ze strony internetowej allege.pl oznacza akceptację regulaminu.

 

§ 2

Strony zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, przyjętych zasad uczciwego obrotu i współżycia społecznego, wzajemnego poszanowania i życzliwości
w stosunkach handlowych.

§ 3

Znaczenie pojęć określonych w regulaminie:

 1. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która to osoba lub jednostka zamówi świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu.

 2. Strona internetowa: strona internetowa zarejestrowana pod domeną allege.pl poprzez którą świadczone są usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.

 3. Przeglądarka internetowa: oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika umożliwiające w całości wyświetlanie oraz korzystanie ze strony internetowej oraz elementów i skryptów umieszczonych na stronie internetowej.

 4. Adres poczty elektronicznej: adres e-mail posiadany lub wskazany przez klienta, poprzez który następuje wykonanie świadczenia określonego
  w regulaminie.

 5. Administrujący: spółka Clason Blair Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667353 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod adresem ul. Chełmska 30/8 45-401 Opole, kapitał zakładowy
  10 000 zł, NIP: 7543142423.

 6. Użytkownik: podmiot korzystający ze strony internetowej za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na posiadanym przez użytkownika urządzeniu. Po złożeniu zamówienia użytkownik staje się klientem.

 7. Zaksięgowanie płatności: Stwierdzenie otrzymanie płatności poprzez wpływ na wskazany przez administratora rachunek bankowy, rachunek płatniczy prowadzony przez podmiot inny niż bank, lub w inny uzgodniony z klientem sposób, środków celem opłacenia zamówienia złożonego przez klienta. Zaksięgowanie płatności następuje niezwłocznie po rzeczywistym otrzymaniu płatności. Na wniosek klienta udzielane są informacje dotyczące momentu zaksięgowania płatności.

 8. Otrzymanie informacji: otrzymanie przez administratora od klienta całości wiadomości o sprawie, wyjaśnień, dokumentów etc. niezbędnych do spełnienia świadczenia. Informacje te obejmuje się należytą ochroną właściwą dla danych osobowych. Jeżeli informacje wskazane powyżej przesyłane są kilkakrotnie, etapami lub w częściach, za moment otrzymania informacji przyjmuje się moment otrzymania ostatniej z nich. Dotyczy to również sytuacji, gdy na etapie załatwiania sprawy pojawi się potrzeba uzyskania od klienta dodatkowych wyjaśnień lub wiadomości. Klient ma obowiązek przedstawić wskazane wyżej informacje w sposób umożliwiający bezproblemowe zapoznanie się z nimi: dotyczy to w szczególności jakości zdjęć i skanów dokumentów oraz stosowanych formatów plików. Przesyłane pliki nie mogą budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa ich otworzenia lub uruchomienia, w przeciwnym razie nie są uważane za otrzymane. Na wniosek klient może dowiedzieć się o szczegółach otrzymania informacji.

 9. Pliki cookies: pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową na dysku lokalnym. Korzystanie ze strony internetowej może wymagać udzielenia zgody na stosowanie plików cookies.
   

§ 4

Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie poprzez stronę allege.pl można uzyskać pomoc prawną obejmującą w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, regulaminów, pism procesowych, opiniowanie umów oraz inne usługi o podobnym charakterze. Świadczenia wskazane z zdaniu poprzedzającym mają charakter odpłatny. Administrujący stroną allege.pl może jednak jednostronnie zwolnić stronę od odpłatności, jeżeli przemawiają za tym istotne względy moralne, zasady współżycia społecznego oraz charakter i złożoność sprawy.

 

§ 5

Administrujący stroną internetową allege.pl zobowiązuje się w wykonywaniu świadczeń określonych w paragrafie poprzedzającym do zachowania należytej ostrożności, najwyższej staranności zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą w oparciu o informacje przekazane przez Klienta i aktualny stan prawny. Odpowiedzialność majątkową administrującego strony ustalają jako nieprzekraczającą realnie zapłaconej przez Klienta ceny. Jednakże gdyby administrujący wyrządził szkodę umyślnie, wówczas odpowiada w sposób nieograniczony.

 

§ 6

Administrujący może powierzyć wykonanie części lub całości czynności określonych w § 4 niniejszego regulaminu osobom trzecim. Nie może jednak bez wyraźnej zgody klienta udostępniać osobom trzecim uzyskanych przez siebie danych osobowych.

 

§ 7

Pozyskane przy wykonywaniu czynności wymienionych w § 4 regulaminu oraz pozyskane w inny sposób dane osobowe podlegają ochronie. Administrujący nie może
w jakikolwiek sposób udostępniać tych danych osobom trzecim bez wyraźnej uprzedniej woli klienta. Postanowienia tego nie stosuje się gdy żądającym dostępu do danych osobowych jest upoważniony organ państwowy lub gdy obowiązek udostępnienia lub przekazania danych wynika z ustawy. Udzielający danych osobowych ma prawo do ich poprawiania, zmieniania, wglądu w zgromadzone dane osobowe oraz prawo do żądania ich usunięcia.

 

§ 8

Administrujący może oferować zainteresowanym użytkownikom newsletter obejmujący wysyłkę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych ze świadczonymi usługami, publikowanymi materiałami, zmianami legislacyjnymi etc. Zapis na newsletter jest dobrowolny i można z niego w dowolnym momencie zrezygnować. Zapis odbywa się w szczególności poprzez wejście na stronę internetową przy pomocy przeglądarki i podanie danych w formularzu. Newsletter ma charakter nieodpłatny.

 

§ 9

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej stanu prawnego lub szczegółów sprawy oraz nakreślenie interesu prawnego strony, na podstawie których zostanie niezwłocznie przygotowana wycena. Zawarcie umowy następuje w momencie pełnego opłacenia zamówienia zgodnie z otrzymaną wcześniej wyceną. Administrujący zobowiązany jest wykonać świadczenie określone w § 4 regulaminu w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Gdyby rzeczone świadczenie nie zostało wykonane w przeciągu 24 godzin, wówczas Klient może domagać się wykonania tego świadczenia nieodpłatnie, co pociąga za sobą prawo do zwrotu zapłaconej ceny. Opłaty i prowizje naliczone przez bank lub operatora płatności nie są zwracane. Jeżeli zamówienie ma charakter złożony Klient otrzyma propozycję wykonania świadczenia w indywidualnie określonym terminie. Na wniosek klienta możliwe jest objęcie realizacji takiego zamówienia gwarancją wykonania w ciągu 24 godzin od ustalonego terminu lub zwrotem zapłaconej ceny, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie charakter zamówienia.

 

§ 10

Klient ma prawo do nieograniczonej ilościowo liczby konsultacji oraz zapytań odnośnie otrzymanej porady prawnej lub sporządzonego pisma. Sposób konsultacji
i zapytań określa administrujący. Konsultacje i zapytania muszą się mieścić w ogólnych ramach otrzymanej porady prawnej lub sporządzonego pisma. Konsultacje
i zapytania są nieodpłatne.

 

§ 11

Allege.pl gwarantuje Klientom całkowite zadowolenie ze świadczonych usług. Jeżeli klient nie będzie całkowicie zadowolony ze świadczonej usługi, ma on prawo poprzez złożenie oświadczenia odstąpić od zawartej umowy. Otrzyma on zwrot zapłaconej ceny oraz rabat w wysokości do 200 zł od kolejnego złożonego zamówienia. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.

 

§ 11

Jeżeli wykonanie świadczenia określonego w § 4 stanie się niemożliwe lub napotka znaczne trudności, administrujący może odstąpić od zawartej umowy poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie oraz zwrot zapłaconej ceny.

 

§ 12

Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie, jednak z poszanowaniem praw słusznie nabytych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

© 2017 stopka

zamawiam pomoc prawną